Standardbetingelser

Standardbetingelser/operationsaftale for
kirurgiske behandlinger hos Roskilde Privathospital

 

Booking og betaling
Operationer anses for aftalt og booket, når operationsaftalen er udleveret til patienten enten på klinikken eller sendt til patienten pr. e-Boks.

Hele beløbet for en operation skal betales senest 14 dage før operationsdatoen til denne konto hos Sparekassen Danmark: 

Reg.nr.: 9070 

Konto nr.: 1635893970 

Bemærk: Når du overfører beløbet, skal der i meddelelse stå navn og operationsdato.  

Hvis der er 14 dage eller mindre fra bookingtidspunkt til planlagt operation, betales hele beløbet på bookingtidspunktet eller dagen efter. 

Det bemærkes, at det i Danmark er ulovligt for virksomheder at modtage kontant betaling på 20.000 kr. eller derover, hvad enten betaling sker på én gang eller som flere betalinger, der er eller ser ud til at være indbyrdes forbundne. Derfor er det højeste beløb vi kan modtage kontant 19.999 kr. 

Aflysning og udskrivning
Operationer / behandlinger kan ikke aflyses eller flyttes af patienten senere end 14 dage før planlagte behandlingsdato. Ved aflysning inden 14 dage tilbagebetales det betalte beløb.

Hvis patienten aflyser senere end 14 dage før den planlagte behandlingsdato tilfalder hele det indbetalte beløb for operationen eller behandlingen til Roskilde Privathospital, dog max. 20.000 kr. Ved ønske om flytning af operationen (sygdom undtaget), opkræves et administrationsgebyr på 5.000 kr.

I så fald operationen flyttes mindre end 14 dage inden operationen, uanset årsag, gælder aflysningspolitikken og dato i forhold til første bookede operation. Såfremt udsættelse af operationsdag skyldes sygdom hos patienten, vil Roskilde Privathospital tilbyde at rykke operationen til en anden dato, i det omfang det er muligt. Roskilde Privathospital forbeholder sig i den forbindelse ret til, som en betingelse for at rykke operationen til en anden dato, at kræve en lægeerklæring fra patientens egen læge, der er udfærdiget senest på den planlagte behandlingsdato.

Roskilde Privathospital forbeholder sig i force majeure-lignende situationer ret til at udskyde en planlagt operation helt frem til operations-/behandlingstidspunktet eller eventuelt helt at aflyse operationen eller behandlingen. Force majeure-lignende situationer kan f.eks. være i tilfælde af strømsvigt, strejke, ekstreme vejrforhold, sygdom hos personale eller andre forhold, der er uden for Roskilde Privathospitals kontrol, og som efter Roskilde Privathospitals opfattelse forhindrer den planlagte operation eller behandling.

Patienten kan ikke rejse krav mod Roskilde Privathospital for udskydelse eller aflysning af en planlagt operation eller behandling, hvis dette skyldes force majeure-lignende forhold. Såfremt Roskilde Privathospital helt aflyser operationen eller behandlingen uden at tilbyde patienten operation eller behandling på en anden dato, tilbagebetaler Roskilde Privathospital det indbetalte beløb for operationen eller behandlingen.

Patienter udskrives fra Roskilde Privathospital, når patienten opfylder udskrivelseskriterierne, dog tidligst som beskrevet i indkaldelse. Kræver operationen én overnatning, udskrives patienten kl. 8.00 den efterfølgende morgen.

 

Covid-19-test og aflysning
Har du været smittet med Corona uden symptomer, skal der gå 14 dage fra dit positive PCR test svar, før du kan opereres. Er du tidligere smittet og har været indlagt og iltbehandlet, skal du konsulteres af en af vores anæstesilæger inden din operation.

 

Følgende eventuelle efterbehandlinger mv. er inkluderet i prisen:
Re-operation ved rettelse af uopnået tilsigtet resultat inden for 12 måneder efter primær operation (dog ikke omkostninger ved fuld bedøvelse hvis dette ikke er skønnet påkrævet af kirurgen). Behandling af postoperativ blødning. Kontrol ved betændelse eller komplikationer de første 12 mdr. efter operation.         

                          

Følgende omkostninger, efterbehandlinger mv. er ikke inkluderet i prisen:
Omkostninger ved forlænget ophold eller behandlinger der skyldes, at patienten har tilbageholdt medicin- eller sygdomsrelaterede oplysninger, eller at patienten ikke har overholdt krav om at faste forud for en operation eller behandling. Eller i tilfælde af at patienten ikke har opfyldt krav om indtagelse af medicin, naturmedicin og rygning inden eller efter en operation eller behandling.

Re-operation hvis patienten er udeblevet fra tidligere aftalt kontrol eller har aflyst re-operation mindre end 14 dage før den aftalte re-operationsdag.

Re-operation, hvis patienten har tilbageholdt informationer om sygdom eller fået konstateret sygdom efter primær operation, der bevirker, at Roskilde Privathospital ikke kan modtage patienten til operation, eller hvis patienten har haft større udsving i vægt eller ændringer i det opererede område, der skyldes graviditet.

 

Behandling af dine personoplysninger
I henhold til sundhedslovgivningen har Roskilde Privathospital pligt til at opbevare din journal i minimum 10 år fra sidste journalnotat. Af hensyn til patientsikkerhed og evt. mulige retskrav, har Roskilde Privathospital valgt at opbevare din journal i op til 30 år.

Efter 10 år fra sidste journalnotat har du dog mulighed for at få din journal slettet ved at henvende dig til Roskilde Privathospital. Du kan læse mere om Roskilde Privathospitals behandling af dine personoplysninger her